Investor relations

Välkommen till Papilly AB Investor Relations (tidigare Stresscompany AB). Här kan du hitta och prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Här finns också information om bolagets aktie och finansiella ställning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Styrelsen förstärks

- Gerhard Larssons och Charlotte Sundåkers betydande erfarenheter och kontaktnät kommer att vara mycket värdefulla i Papillys fortsatta etablering och expansion på den nationella och globala marknaden, säger Ulf Söderberg, bolagets grundare.

Läs mer

Nyheter

2016-08-23

Första halvåret

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) tkr
  • Rörelseresultatet minskade till -4 663 (-3 435) tkr
  • Rörelsemarginalen var negativ (negativ)
  • Resultat efter skatt uppgick till -5 813 (-3 419) tkr
  • Resultat per genomsnittligt antal aktie uppgick till -0,66 (-0,48) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 773 (3 230) tkr
  • Soliditet uppgick vid periodens utgång till 12,9 (20,8) procent
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5 657 (1 097) tkr
  • Genomsnittligt antal anställda 1 (1)

2016-05-13

Vid årsstämman i Papilly AB (publ), som hölls i Stockholm den 12 maj 2016, fattades beslut: Omval av styrelseledamöter Christer Köhler, Ulf Söderberg och Anders Tengström. Nyval av Gerhard Larsson och Charlotte Sundåker. Till ordförande valdes Gerhard Larsson.


Prenumerera på nyheter och rapporter 

Senaste rapporten

Kommande händelser

2017-02-28
Bokslutskommuniké 2016

IR-kontakt

Erik Lissner (VD)

Telefon: 08-611 51 00
Mobil: 070-657 00 42
E-post: erik.lissner@papilly.com